Shah Rukh Khan fined Rs 1.5 lakh by Mumbai customs