Siraj Talpur and Sharukh Jatoi shot Shahzeb Khan, says eyewitnesses