Sartaj, Khurshid discuss Nawaz, Manmohan meet in NY