Khuhro takes exception to violation of section 144 around examination centres