7 Gazans killed in Israeli raids near Khan Yunis: medics