Dutch ‘horror dentist’ sent to French psychiatric unit