PIMS cardiac surgeon Prof Dr Shahid Nawaz Malik expires