Merkel to visit French plane crash site on Wednesday