Imran Ismail vows to eradicate ‘Mafia’ from Karachi