Shaukat Khanum Cancer Hospital Peshawar inaugurated