Australia coach Lehmann taken to hospital with thrombosis