Google creates virtual reality arm, names key executive to run it