EU announces 700-mn-euro aid plan for migrant crisis