President reiterates Pakistan’s commitment to eradicate terrorism