Abu Dhabi plans $1 billion Warner Bros. theme park