Leonardo faces criticism on taking jet to receive award