Photo of dazed Syrian boy symbolises Aleppo’s plight