India tighten grip on England test series. England 78-4