Saudi Arabian ‘honesty’ app takes internet by storm

sarahah.jpg

.— File photo