Delhi wakes up to ‘hazardous’ smog

smog1.jpg

—File Photo