London mayor Sadiq Khan visits Karachi

Sadiq-Khan.jpg

—Photo by FNI