School guard harasses minor girl in Karachi

schol-bachi-1.png