Kiwi boxer Nyika’s Commonwealth gold medal stolen

Kiwi-Boxer.png

—File Photo