NASA plans to send mini-helicopter to Mars

nasaplanstos.jpg