China’s Xi warns again graft fight not yet over

Xi-Jinping.jpg

—Photo source: Xinhua