Imran’s ‘Niyat’ is good: Pervez Musharraf

Pervez-Musharraf1.jpg

—File Photo