Japan says North Korean threat remains despite summit pledge

Kim.jpg

-File Photo