PCB Chairman Najam Sethi resigns

Najam-sethi.jpg

—Photo by PPI