NAB launches probe against Khursheed Shah

khursheed-shah.jpg

—File Photo