Usain Bolt has until January to showcase his soccer skills

Usain-Bolt.jpg

–File Photo