Air strikes kill 10 civilians in Yemen’s Hodeidah province: medics

Air-Strike.jpg

–File Photo