Delhi bans trucks as megacity chokes

Trucks.jpg

–Photo Courtesy : saharab.com