NAB team interrogates Nawaz Sharif at Kot Lakhpat Jail

nawaz-apeal-mur-1.jpg

—File Photo