Fake accounts case: NAB grills Faryal Talpur

Faryal-Talpur-khi-sot-07-10.jpg

—File Photo